ALGEMENE VOORWAARDEN TJARKO VAN DER POL

ILLUSTRATOR | JANUARI 2019


1 Overeenkomst, offerte en bevestiging1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alleoffertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgeveren de opdrachtnemer (hierna: ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op dezeAlgemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussenopdrachtgever en ontwerper.1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingenondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusiefBTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstigeopdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door ofnamens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer deopdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met hetuitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijndeze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingenbinden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.
2 De uitvoering van de overeenkomst
2.1 De ontwerper spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren,de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar eenvoor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneelhandelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal deontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van dewerkzaamheden.2.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige enjuiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren vanvolledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan ontwerper aangeeft ofwaarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijkzijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.2.3 Een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief,tenzij anders schriftelijk overeengekomen.2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de ontwerper:a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen ofinstructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten,merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijkebeschermingsvormen voor de opdrachtgever.2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaanstellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van hetresultaat te controleren en goed te keuren.2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geenreden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst,wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid vanondergeschikte betekenis te zijn.2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen naafronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper meegedeeld, bij gebreke waarvande opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakelen van derden
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van deuitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van deopdrachtgever kan de ontwerper, voor rekening en risico van de opdrachtgever, alsgemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoedingafspreken.3.2 Wanneer de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten vanderden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de ontwerper namens deopdrachtgever offertes aanvragen.3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de ontwerper volgens uitdrukkelijke afspraakvoor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna dezegoederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden debepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleveranciermet betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.3.4 Wanneer de ontwerper, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten ofaanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgeverop verzoek van de ontwerper de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoeldegoedkeuring schriftelijk bevestigen.3.5 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in wanneer dat vaninvloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de ontwerper.Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers wordeningeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.3.6 De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van doorof namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de ontwerperzijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De ontwerperkan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder hetoctrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit deopdracht komen toe aan de ontwerper. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kanworden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper daartoe bevoegd, tenzijanders overeengekomen.4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel ofgedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuelevoorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tothet moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 vandeze Algemene Voorwaarden.4.3 De ontwerper heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondomhet resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten)vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaandetoestemming van de ontwerper het resultaat zonder vermelding van de naam van deontwerper openbaar te maken of te verveelvoudigen.4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de ontwerpertot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen,concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen,illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio envideo)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.)eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden terbeschikking zijn gesteld.4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegenselkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzijanders overeengekomen.

5 Gebruik van het resultaat
5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge deovereenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van deopdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemminggeen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor deopdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van deovereenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.5.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden oprusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal wordengeregeld.5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van deopdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan isovereengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan dezetoestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepenwijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft deontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid enbillijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht teverliezen.5.5 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten tegebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht totgebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid enbillijkheid:a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van deovereenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 vandeze Algemene Voorwaarden;c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechtenovereenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgeverzijn overgedragen.5.6 De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheidom de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie,waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen tekrijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

6 Honorarium en kosten
6.1 De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kanbestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aande projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor deuitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints,kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie enbegeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijkvooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.6.3 Wanneer de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke enduidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, danwel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden teverrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van degebruikelijk door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven. De ontwerper zal deopdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is ofde aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.6.4 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken dooromstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, dan is deopdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Deontwerper zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.
7 Betaling en opschorting
7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur andersvermeldt.7.2 Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat allebedragen die de opdrachtgever aan de ontwerper op grond van de tussen partijen geslotenovereenkomst verschuldigd is, volledig aan de ontwerper zijn voldaan.7.3 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van deverschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijkeincassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimumvan € 150,- excl. BTW bedragen.7.4 De ontwerper draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag deontwerper overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek inrekening brengen.7.5 De ontwerper mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn isverstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen tebetalen, dit nalaat, dan wel wanneer de ontwerper door een mededeling of gedraging van deopdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
8.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaartekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindtwegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door deopdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten metbetrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd.Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de ontwerper redelijkerwijs nietmeer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband medebeschouwd als toerekenbare tekortkoming.8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uitde door de ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangeganeverbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van hethonorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zouzijn.8.3 Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijkgeheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstondopeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement,(voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.8.4 Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten vansoortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijkanders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd doorschriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste driemaanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheidwerkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

9 Garanties en vrijwaringen
9.1 De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat,wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van deAuteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerpergarandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan,voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten vanderden of anderszins onrechtmatig is.9.2 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart deopdrachtgever de ontwerper of door de ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derdenvoor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van hetresultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van ontwerper jegensopdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid enoverige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.9.3 De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten vanintellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens,die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10 Aansprakelijkheid
10.1 Ontwerper dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke teworden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen,dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.10.2 Ontwerper is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor aan de ontwerpertoerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade,daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte ofvergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.10.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is deaansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot het honorarium van de ontwerper voor deopdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ditbedrag is niet hoger dan €75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal hetbedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert. Het bedragwaarvoor de ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met deeventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat deopdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

11 Overige bepalingen
11.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de ontwerperwenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij deopdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogtestellen.11.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper geslotenovereenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn geheleonderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.11.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten enomstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan deandere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking ofmededeling aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen.Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van dezefeiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijkebehandeling worden gebonden.11.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullende overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervangingvan de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doelen de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.11.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid tebevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.11.6 Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht vantoepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overlegproberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijnovereengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in hetarrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis vangeschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.

January 2019
︎        ︎        ︎        ︎

ALGEMENE VOORWAARDEN
Copyright © 2020 Tjarko van der Pol. All content on this website is property of Tjarko van der Pol and can not be copied,
distributed and used in any way without permission.